All songs sung by Julia Döbele, except *J.Döbele & H.Grassegger, **J.Döbele & J.Brunsch & F.Bopp (Short People), °music: PHO (Permanent Hang Over: F.Lumma/A.Bargel/O.Frye/J.Döbele ), lyrics: J.Döbele, °°music: si gira (F.Kresse/F.Wolfrum/H.Grassegger/M.Schreiner/J.Döbele), lyrics: J.Döbele, °°°music:  B.Gashi/J.Döbele, lyrics: J.Döbele, °°°°volk song , Brasil